СЈО распиша оглас за вработување на 30 советници и соработници


Пишува: Фокус

Специјално јавно обвинителство (СЈО) распиша оглас за вработување на определено време на 30 советници и соработници. Иако на СЈО му истече рокот да покренува обвиненија, сепак во наредните три години тие ќе продолжат да водат предистражни и истражни постапки.

Огласот за вработување е објавен на сајтот Факултети мк.

СЈО има потреба за вработување на определено време за следните работни места:
Јавнообвинителски службеници:

1 Виш јавнообвинителски советник 5 (пет) извршители
2. Советник информатичар (eдeн) извршител
3. Советник економист 4 (четири) извршитсли
4. Виш стручен јавнообвинитслски соработник 3 (три) изврштсли
5. Стручен јавнообвинителски соработник 2 (два) изврнштели
6. Соработник економист (еден) извршител
7. Соработник преведувач (еден) извршител
8. Помлад Јавонобвинителски соработник 6 (шест) извршители
9. Помлад соработник 2 (два) извршители
10. Самостоен јавнообвинителски референт дактилограф 5 (пет) извршители
11. Помлад референт извршител во одделение за финансиски истраги. 1 (еден) извршител
Лица кои вршат технички и помошни работи:
12. Доставувач 2 (два) извршители
13. Хаус мајстор 1 (еден) извршител
14. Работинк во бифе 1 (еден) извршител

No comments

Powered by Blogger.